Symbolaeth Tylluanod (Ystyr a Dehongliadau)

Symbolaeth Tylluanod (Ystyr a Dehongliadau)
Stephen Davis

Mae’n debyg nad yw’n syndod bod digon o symbolaeth o amgylch tylluanod. Gyda'u maint mawr, eu llygaid mawr, eu hediad distaw a'u harferion nosol dirgel, maen nhw'n greaduriaid diddorol iawn.

Gweld hefyd: 15 Math o Adar Gwyn (gyda Lluniau)

Efallai y byddwch chi'n synnu i ddarganfod yr hyn y dywedir bod tylluanod yn symbol ohono yn y byd ysbrydol. Mewn rhai diwylliannau mae’n gyffredin i unrhyw un fod yn ofnus ar ôl ymweliad gan dylluan, mae symbolaeth tylluanod yn fwy manwl na’r hyn rydych chi’n meddwl ydyw. Er enghraifft, mae tylluanod yn adnabyddus am eu doethineb a'u hamddiffyniad anfeidrol.

Beth Mae Tylluan yn ei Symboleiddio?

Gallwn ddarganfod beth mae tylluanod yn ei symboleiddio ar sail eu hymddangosiad a'u harddulliau. Os ydych chi erioed wedi gweld tylluan efallai y byddwch chi'n sylwi ar eu llygaid mawr, eu cuddliw arbenigol, a'u gallu i eistedd yn llonydd iawn wrth symud eu pen yn unig, y gallant ei gylchdroi mor bell ar y naill ochr a'r llall nes ei fod bron yn gallu gwneud cylch cyflawn.<1

Mae eu plu arbennig yn gwneud eu hedfan bron yn dawel. Mae'r rhan fwyaf o dylluanod yn nosol sy'n gwneud iddynt ymddangos yn ddirgel gan eu bod yn anodd eu gweld a'u clywed yn ystod y dydd.

Gall eu synau fod yn unrhyw beth o hŵts meddal i gocos a sgrechiadau uchel, sy'n gallu swnio'n arbennig o frawychus yn atseinio trwy dywyllwch. coedwig nos.

Dyma rai o’r symbolaeth fwyaf cyffredin sy’n gysylltiedig â thylluanod:

 • Gwir / Yn onest
 • Doethineb a Chyfrwystra
 • Dewrder ac Amddiffyniad<6
 • Pyrth i erailltywysydd amddiffynnol pan aethant i ryfel. Ac, bod tylluanod hyd yn oed yn rhoi cymhelliant iddynt cyn unrhyw frwydr fawr. Roedd gan y Groegiaid lawer o ffydd mewn tylluanod a'r hyn roedden nhw'n ei gynrychioli iddyn nhw oherwydd sut roedd y dduwies Athena yn caru ei chydymaith tylluanod.

Tylluanod mewn Llên Gwerin Saesneg

Ysgrifennir llawer am y dylluan wen o Loegr yn y 18fed a'r 19eg ganrif. Roedd beirdd y cyfnod yn aml yn defnyddio tylluanod fel “adar tynged”, ac yn ystod y cyfnod hwn o berson sâl yn clywed sgrech dylluan yn hedfan wrth ymyl eu ffenestr, cymerwyd fel arwydd y byddent yn sicr o farw.

Mewn canrifoedd cynharach, defnyddiwyd wyau tylluanod mewn triniaethau meddyginiaethol. Defnyddiwyd wyau amrwd i drin alcoholiaeth a defnyddiwyd wyau wedi'u coginio i ludw mewn diodydd i wella golwg. Roedd cawl tylluan yn cael ei ddefnyddio mewn cawl i drin plant â'r pas.

Weithiau roedd tylluanod hyd yn oed yn cael eu hystyried fel rhagfynegwyr tywydd. Rhagfynegodd tylluan sgrechian am storm yn dod tuag ati neu ostyngiad yn y tymheredd. Ond pe clywid y dylluan yn galw yn ystod tywydd garw, mae hynny'n golygu y byddai'r rhagolygon yn newid er gwell yn fuan.

Ysbryd Tylluan Anifail a Thotemau

Anifail Ysbryd y Dylluan

Mae gan y dylluan fel anifail ysbryd symbolaeth gref sy'n gysylltiedig ag eglurder a bod yn sylwgar. Pan fydd y dylluan yn eistedd ar aelod coeden i arsylwi ar ei hamgylchoedd, mae'n gweld y cyfan â'r llygaid gofalus hynny.

Gall ysbryd anifail y dylluan eich helpu i arafu ac arsylwi, yn llythrennol ac yn reddfol, i ddod o hyd iy pethau sydd wedi bod yn eich osgoi. Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, mae gwaith cysgodi yn gysylltiedig â thylluanod, yn cloddio y tu mewn i chi'ch hun i weld y lleoedd rydych chi'n sownd, yn dadbacio ac yn gweithio trwy'r rhwystrau hynny i ddod i'r amlwg gyda phersbectif newydd. Mae'r dylluan yn eich annog i weld heibio wyneb sefyllfaoedd, hyd at galon y mater.

Mae clyw anhygoel gan dylluanod hefyd. Nid yw eu clustiau yn llinellu'n berffaith yn llorweddol fel ein un ni, ond maent ychydig yn sgiw. Mae hyn yn rhoi'r gallu iddynt nodi ffynhonnell hyd yn oed y synau lleiaf.

Wrth alw ar yr anifail ysbryd dylluan gallwch ofyn iddo eich helpu i glywed yn gliriach, i wrando o ddifrif ar y rhai o'ch cwmpas, ac ar y meddyliau yn eich meddwl eich hun, i dorri trwy'r sŵn i'r neges graidd bwysig.

Anifail Tylluan Totem

Mae cysylltiad cryf rhwng totem y dylluan ac ysbrydolrwydd o fewn, clirwelediad a greddf. Gall totem y dylluan eich arwain trwy ddryswch, a'ch dysgu i ddeall eich teimladau perfedd. Ymddiried yn eich llais mewnol a “radar ysbrydol” am bobl a sefyllfaoedd yn eich bywyd.

Symboledd Tatŵ Tylluanod

Yn groes i symbolaeth tylluanod eraill ynghylch anlwc ac arwyddion marwolaeth, mae tatŵ tylluan fel arfer yn golygu rhywbeth hollol wahanol yn niwylliant heddiw. Rhai o ystyron mwyaf cyffredin tatŵs tylluanod yw:

 • Ysbryd Diofal ac Annibynnol
 • Meddyliwr Annibynnol
 • Yn dilyn Greddf
 • Agored YsbrydolMeddwl
 • Doethineb
 • Hud a Gwybodaeth Hynafol
 • Symbol o drawsnewidiad bywyd pwysig
 • Golau yn disgleirio trwy dywyllwch
Tylluanod yn cysgu yng nghysegr y goeden

A yw Tylluanod yn Lwc Gwael?

Mae gan dylluanod hanes hir o gael eu hystyried yn anlwc neu'n argoelion drwg. O’u cysylltiad â gwrachod i eneidiau’r meirw, mae pobl wedi bod yn ofnus iawn ohonynt a’u hystyr ers tro. O'r Beibl i lawer o gynffonnau Brodorol America, roedd ganddyn nhw enw drwg yn aml.

Fodd bynnag, fel llawer o greaduriaid, roedd y gwrthwyneb yn wir mewn rhai diwylliannau. Edrychodd rhai Brodorol America ar dylluanod fel creaduriaid diog neu resymegol heb unrhyw arwyddocâd penodol. Tra gwelodd llwythau eraill neu'r Groegiaid hynafol ddoethineb ac ysbryd amddiffynnol yn y dylluan.

Yn y gymdeithas heddiw, efallai y bydd rhai ofergoelion yn parhau, ond o ran “lwc ddrwg” mewn gwirionedd dim ond creaduriaid arswydus sy'n gysylltiedig â Chalan Gaeaf sy'n edrych ar dylluanod. Rwy'n meddwl y byddai'r rhan fwyaf o bobl heddiw yr un mor hawdd eu cysylltu ag ysbryd deallus, doeth, a mwynhau eu presenoldeb a'u hadar hardd a hynod ddiddorol.

Casgliad

Mae gan dylluanod hanes hir fel adar i'w hofni sy'n trigo yn y tywyllwch ac yn dod â lwc ddrwg gyda nhw. Fodd bynnag, gallwch yr un mor hawdd ddod o hyd i symbolaeth hanesyddol o'u doethineb a'u natur amddiffynnol.

Pa bynnag ffordd y byddwch chi'n ei dorri, maen nhw'n adar pwerus o'u cwmpas mewn llawer o ddirgelwch a diddordeb. Mae tylluanod yn ein hatgoffa i edrycho dan yr wyneb i'r gwraidd, ceisiwch wirionedd trwy ymchwiliad ysbrydol, ac i ymddiried yn ein greddf nerthol ein hunain.

Gweld hefyd: Sut Mae Tylluanod yn Cysgu?

P'un a ydych yn cael tatŵ tylluan neu'n ceisio dehongli breuddwyd amdanynt, nid yw'n brifo i chi. darllen i fyny a chael dealltwriaeth gliriach.

meysydd
 • Eglurder
 • Annibyniaeth
 • Gwirionedd & Yn onest

  Yn aml dywedir na allwch dwyllo tylluan. Efallai mai'r rheswm am hyn yw bod eu llygaid mawr fel petaent yn gweld trwoch chi. Gall tylluanod fod yn atgof i aros yn driw i ni ein hunain a'r hyn yr ydym ei eisiau ar gyfer ein dyfodol.

  Peidiwch â gadael i eraill fynd â chi oddi ar y llwybr y gwyddoch sy'n iawn i chi. Maen nhw hefyd yn rhybuddio am gadw cyfrinachau. Mae cyfrinachau a chelwydd bron bob amser yn cael eu darganfod, ac efallai y byddwn yn brifo'r rhai o'n cwmpas pan ddatgelir y gwir.

  Doethineb & Cyfrwystra

  Efallai bod gwreiddiau doethineb tylluanod wedi dechrau gyda’r dduwies Roegaidd Athena, sy’n adnabyddus am ei doethineb a’i dylanwad ar ryfel, a’i chydymaith tylluanod. Efallai hefyd mai eu tawelwch a'u natur ddirgel sy'n gwneud i bobl deimlo bod gan dylluanod gyfrinachau a gwybodaeth hynafol.

  Gall tylluanod symboleiddio defnyddio eich deallusrwydd i ddatrys problemau. I edrych heibio i'r amlwg a chloddio'n ddyfnach, archwiliwch bob llwybr cyn dod i gasgliadau. Hefyd, cadw meddwl agored a chymryd doethineb o bob ffynhonnell. Mae bob amser yn anoddach mynd at wraidd mater gyda golwg cul ei feddwl.

  Dewrder a Gwarchodaeth

  Fel adar ysglyfaethus, mae tylluanod yn helwyr ffyrnig, a rhaid iddynt hefyd ofalu amdanynt eu hunain am ran helaeth o'u hoes gan eu bod, y tu allan i fridio, yn eithaf unig. Yn wahanol i adar eraill, bydd tylluanod yn amddiffyn eu cywion am fisoedd nes eu bod yn ddigon hen i ofalu amdanynt eu hunain. hwnyn ymwneud â gwarchod llawer o ddarpar ysglyfaethwyr.

  Roedd y Groegiaid yn edrych ar dylluanod fel gwarchodwyr, ac yn credu pe bai tylluan yn cael ei gweld yn hedfan dros soledwr neu fyddin y byddent yn cael buddugoliaeth fel y dylluan yn cadw golwg drosodd nhw.

  Porthwyr i Diroedd Eraill

  Mae eu cysylltiad â’r nos yn aml yn arwain at y gred bod tylluanod yn borthorion i deyrnasoedd eraill, yn enwedig y rhai sy’n gysylltiedig â bywyd ar ôl marwolaeth. Roedd rhai diwylliannau’n credu, ar ôl marwolaeth, y byddent yn mynd gyda’ch enaid ac yn gwneud yn siŵr nad oeddech chi’n mynd ar goll ar eich ffordd i fywyd ar ôl marwolaeth. Yn y modd hwn gall tylluanod symboleiddio negeseuon gan y rhai sydd wedi trosglwyddo, yn ogystal â bod yn ddangosyddion o allu seicig a chlirweledol.

  Annibyniaeth

  Mae tylluanod yn adnabyddus am eu datblygiad annibynnol. Mae’n anghyffredin dod o hyd i grŵp o dylluanod pan maen nhw allan yn hela am fwyd. Maent yn mwynhau gweithio ar eu pen eu hunain ychydig yn ormodol.

  Yr unig adeg pan fyddwch chi’n dod o hyd i dylluanod gyda’i gilydd yw pan fyddan nhw’n paru neu’n cadw’n gynnes. Mewn rhai achosion, maent yn addysgu ei gilydd am y tiroedd hela gorau. Yn gyffredinol, maen nhw'n hoffi cadw at eu hunain, a dewis pryd maen nhw eisiau cymdeithasu.

  delwedd: Pixabay.com

  Beth mae Owl Dreams yn ei Symboleiddio?

  Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n bwysig ichi arsylwi ar y teimladau a gawsoch yn eich breuddwyd. Mae bod yn gyfarwydd â'ch emosiynau mewn breuddwyd gyda thylluan yn eich helpu i ddarganfod beth yw neges gyffredinol yefallai y freuddwyd.

  Mae breuddwydion am dylluanod wedi cael eu dehongli gan lawer o ddiwylliannau trwy hanes. Dyma rai ystyron symbolaidd i dylluanod yn eich breuddwydion:

  • Tylluan farw neu farw: arwydd bod angen i chi wneud newidiadau sylweddol yn eich bywyd i wella eich sefyllfa. Gallai fod yn berthynas sydd angen dod i ben, amser i chwilio am swydd newydd, ac ati.
  • Tylluan yn hedfan uwch eich pen: efallai y bydd angen i chi fabwysiadu “safbwynt uwch” ar fater ar eich meddwl ar hyn o bryd. Mae angen i chi ymbellhau ac edrych ar y mater yn fwy rhesymegol nag yn emosiynol, neu gael barn allanol, ddiduedd.
  • Mae tylluan sgrechian yn golygu y dylech agor eich meddwl isymwybod.
  • Os ydych chi'n bwydo tylluan: mae rhywbeth yn eich bywyd rydych chi'n ei ddysgu a fyddai o fudd i ddysgu eraill
  • Os ydych chi'n gwylio tylluan bwyta: rydych chi'n prosesu gwybodaeth bwysig, ysbrydol yn aml, a fydd yn eich helpu i gael persbectif newydd ar fywyd
  • Mae tylluan yn glanio ar eich ysgwydd / braich: rydych chi wedi bod neu fe ddylech chi ymddiried yn eich greddf, a gwybod ei fod yn eich arwain i'r cyfeiriad cywir
  • Mae tylluan yn glanio ar eich pen: rydych chi wedi bod yn meddwl gormod am fater. Peidiwch â gorfeddwl a dechrau gweithredu
  • Mae tylluan ar ei heistedd yn golygu y dylech gysylltu â'ch greddf a'ch galluoedd greddfol yn fwy.
  • Mae tylluan yn ymosodchi: efallai y byddwch chi'n teimlo bod peth gwirionedd amdanoch chi'ch hun yr oeddech chi eisiau ei gadw'n gudd wedi'i ddatgelu. Hefyd, gallai gynrychioli teimlad bod pethau yn eich bywyd yn newid yn gyflym a'i fod yn achosi pryder a straen i chi.
  • Mae tylluan yn brathu eich wyneb: rydych chi'n cael trafferth gyda meddyliau negyddol am eich ymddangosiad a hunanwerth

  Gall tylluanod ymddangos mewn breuddwydion pan fyddwch chi'n gwneud “gwaith cysgodol”. Mae gwaith cysgodol yn derm a ddefnyddir pan fydd pobl yn cloddio'n ddwfn i'w seice eu hunain i ddarganfod a datrys emosiynau anodd fel ofn, tristwch, cywilydd a thrawma.

  Drwy geisio deall yr emosiynau dyfnach a thywyllach hyn, gellir prosesu trawma . Gall y dylluan symboleiddio eich bod ar y llwybr cywir gyda'ch gwaith cysgodol, neu efallai bod yna emosiynau yr ydych wedi bod yn eu gwthio i lawr y mae angen eu harchwilio.

  Y llinell waelod yw bod breuddwydio am dylluanod yn aml yn golygu bod rhywbeth yn eich bywyd sydd angen ei archwilio. Amser i ganolbwyntio ar yr hyn sy'n achosi pryder neu bryder a dod â materion i'r amlwg er mwyn prosesu a symud ymlaen.

  Symboledd mewn Ymweliadau neu Gyfarfod â Thylluanod

  Mae yna lawer o gredoau ynghylch beth mae gweld tylluan mewn bywyd go iawn yn ei olygu. Ac eto, yr un mwyaf cyffredin yw mai neges o'r byd ysbrydol yw hon. Mae’n anghyffredin dod ar draws tylluan, a dyna pam pan fydd yn digwydd, mae pobl yn aml yn ei weld fel arwydd.

  Mewn rhai achosion, gall hyn olygu eich bod chiar fin mynd trwy lawer o newidiadau yn eich bywyd. Ac, gan fod tylluanod yn helwyr annibynnol, gall fod yn neges arwyddocaol i'ch atgoffa y dylech ganolbwyntio ar wneud rhai pethau ar eich pen eich hun. Hefyd, i aros yn driw i'ch gweledigaeth eich hun ac ymddiried yn eich greddf.

  Er enghraifft, dylech ystyried newid sut rydych chi wedi bod yn dilyn eich nodau. Gall hwn fod yn amser da ar gyfer ychydig o fewnsylliad ar sut rydych chi wedi bod yn cynnwys pobl eraill yn eich cynlluniau. Er mwyn cyrraedd eich gwir botensial, gall cyfarfyddiad â thylluan olygu y dylech edrych ar wahanol ffyrdd o fynd ati i wneud pethau.

  Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth emosiynol, gallai fod yn arwydd bod gwir angen i chi wneud gwaith dwfn ar eich trawma. Mae ceisio therapi neu dreulio amser ar waith cysgodi yn angenrheidiol i weithio trwy emosiynau poenus a gallu symud heibio iddynt un diwrnod.

  Mae rhai pobl hefyd yn gweld cyfarfyddiadau tylluanod fel arwydd eich bod ar fin darganfod rhywbeth pwysig amdanoch chi'ch hun bod eich isymwybod yn cuddio.

  Rhowch sylw i'r hyn rydych chi'n ei feddwl a'i deimlo ar hyn o bryd, oherwydd efallai eich bod ar fin cael sylweddoliad pwysig o'r ffordd rydych chi wedi bod yn byw eich bywyd, pam rydych chi'n ymgysylltu mewn ymddygiadau penodol, neu beth sydd angen i chi ei wneud i wella eich sefyllfa.

  Oergoelion am Dylluanod

  Mae’r ffaith nad ydych chi’n cael gweld tylluanod yn ystod y dydd yn ddigon o reswm iddo godi llawer o gred ofergoelus.Mae eu cysylltiad â'r nos, eu hymddangosiad arswydus weithiau â llygaid mawr du a galwadau brawychus wedi arwain at rai ofergoelion braidd yn negyddol.

  Mae'r Dylluan Affricanaidd wedi'i chysylltu â dewiniaeth. Mewn llawer o ddiwylliannau Affricanaidd, gelwir tylluanod yn adar sy'n cario egni negyddol sy'n gwneud yr ifanc a'r bregus yn sâl. Mae'r aderyn hwn yn adnabyddus fel aderyn sy'n gwneud ichi deimlo'n ofnus pan fyddwch chi'n dod ar ei draws.

  Mae’n gyffredin iawn i bobl gredu bod gweld tylluan yn golygu bod marwolaeth yn curo ar eich drws. Mae'r adar hyn wedi cael eu gweld fel negeswyr marwolaeth mewn sawl rhan o'r byd, yn ogystal â hebryngwyr i fywyd ar ôl marwolaeth. Yn niwylliant Brodorol America, mae symbolaeth tylluanod mewn marwolaeth yn dyddio'n ôl i draddodiadau Apache a Navajo.

  Mae straeon yn cael eu hadrodd am dylluanod yn siarad enwau pobl a fyddai'n marw yn ddiweddarach. Yn wir, mae'r diwylliannau hyn yn dal i gredu, os ydych chi'n digwydd clywed neu weld tylluan, y dylech chi wneud yn siŵr eich bod chi'n aros y tu fewn i aros am y newyddion drwg sydd i ddod.

  Mae rhai ofergoelion diddorol yn cynnwys:

  <4
 • Gall bwyta eu llygaid wella eich golwg.
 • Mae rhai diwylliannau yn credu eu bod yn ysbrydion amddiffynnol yn ystod rhyfeloedd.
 • Maen nhw'n cario eneidiau pobl ac ni ddylen nhw gael eu niweidio.
 • Maen nhw'n gysylltiedig â dewiniaeth ac mae gwrachod yn gallu trawsnewid eu hunain yn dylluanod
 • Mae'n anlwc clywed hoot tylluan dair gwaith
 • Os yw tylluan yn nythu mewn antŷ wedi'i adael, mae'n golygu bod ysbryd y tŷ
 • Ystyr Ysbrydol a Diwylliannol Tylluanod

  Tylluanod mewn Cristnogaeth

  Y ffordd bod tylluanod yn cael eu gweld gan lawer o bobl heddiw yn cael ei olrhain yn ôl i'r hen amser Beiblaidd. Ni fu unrhyw ysgrythur sydd wedi peintio tylluanod yn olau da.

  Mae’r Beibl wedi darlunio tylluan fel anifail aflan nad yw’n addas i neb ei fwyta. Yn Lefiticus, mae Moses yn gorchymyn i’r Israeliaid beidio â bwyta rhai anifeiliaid “aflan” yn fwyd, gan gynnwys crocodeilod, ystlumod, cigfrain a thylluanod. Dyma’r holl greaduriaid y gwyddys eu bod yn symbolau o anufudd-dod ac anghyfannedd trwy lawer o straeon Beiblaidd.

  Mae sôn hefyd am dylluanod yn y Beibl yn nhermau unigrwydd, diffrwythder a diffeithwch. Gwelwyd hyn wrth ddisgrifio tiroedd anial ac adfeilion segur yr Aifft a'r Wlad Sanctaidd, lle gwyddys bod tylluanod yn byw. Roedd yn ddelwedd bwerus i'r bobl gynnar hyn, i weld yr anifeiliaid a oedd yn byw yng nghanol adfeilion a thiroedd segur.

  Symboledd Tylluanod Americanaidd Brodorol

  Mae diwylliannau Brodorol America yn parchu ysbrydion anifeiliaid ac yn eu hanrhydeddu er gwaethaf yr hyn argoelion drwg y maent yn eu cario gyda hwy. Gellir gweld hyn gyda symbolaeth tylluanod yn eu diwylliannau. Gan amlaf, roedd tylluanod yn cael eu hystyried yn symbolau marwolaeth ymhlith llwythau Brodorol America.

  Ystyriwyd eu bod yn cymuno â’r meirw ac yn cario negeseuon o’r bedd, neu’n danfonrhybuddion i'r rhai a dorrodd gyfraith llwythol. Yng nghrefyddau Aztec a Maya, roedd tylluanod yn aml yn cael eu darlunio fel cymdeithion i dduwiau marwolaeth.

  Roedd clywed tylluan yn hwtian yn y nos yn aml yn cael ei ystyried yn arwydd anlwcus. Roeddent hefyd yn cael eu defnyddio i godi ofn ar blant a'u cadw rhag crwydro yn y nos, gyda straeon yn dweud os na fyddech chi'n aros i mewn yn y nos ac yn aros yn dawel, byddai tylluan yn dod i'ch cario chi i ffwrdd.

  Rhai diwylliannau Americanaidd Brodorol yn credu bod tylluanod yn wirodydd sy'n newid siâp. Yn ogystal, roeddent yn credu bod tylluanod yn wrachod a dynion meddygaeth a oedd wedi trawsnewid yn y nos.

  Ond nid oedd pob tylluan yn gweld tylluanod yn frawychus. Roedd llwyth Hopi yn defnyddio tylluan dyrchu fel un o’u hanifeiliaid clan, ac yn gweld y dylluan gorniog fawr fel “cyfreithiwr digrifwch”. Roedd y Dakota Hidatsa yn meddwl bod tylluanod tyllu yn ysbrydion amddiffynnol i'w rhyfelwyr. Roedd rhai llwythau yn gweld y dylluan fel rhywbeth bygythiol o dda i ddim a alltudiwyd i ddod allan yn y nos yn unig fel cosb am fod yn ddiog neu'n flin.

  Tylluanod ym Mytholeg Roeg

  Gwnaeth nodweddion y dylluan gymaint o argraff ar dduwies doethineb, Athena, fel iddi alltudio ei chydymaith brain am un. Credir mai dyma darddiad symbolaeth y dylluan sy'n gysylltiedig â doethineb a gwybodaeth. Mewn gwirionedd, mae yna destunau sy'n sôn am sut roedd tylluan yn amddiffynnydd gwych yr Acropolis yng Ngwlad Groeg Hynafol.

  Yn ogystal, roedd Groegiaid yn credu bod presenoldeb tylluanod
  Stephen Davis
  Stephen Davis
  Mae Stephen Davis yn wyliwr adar brwd ac yn frwd dros fyd natur. Mae wedi bod yn astudio ymddygiad a chynefin adar ers dros ugain mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn adar iard gefn. Mae Stephen yn credu bod bwydo ac arsylwi adar gwyllt nid yn unig yn hobi pleserus ond hefyd yn ffordd bwysig o gysylltu â natur a chyfrannu at ymdrechion cadwraeth. Mae’n rhannu ei wybodaeth a’i brofiad trwy ei flog, Bwydo Adar ac Awgrymiadau Adar, lle mae’n cynnig cyngor ymarferol ar ddenu adar i’ch iard, adnabod gwahanol rywogaethau, a chreu amgylchedd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Pan nad yw Stephen yn gwylio adar, mae'n mwynhau heicio a gwersylla mewn ardaloedd anghysbell anghysbell.