Sut i Gael Adar i Ddefnyddio Baddon Adar - Canllaw & 8 Awgrym Syml

Sut i Gael Adar i Ddefnyddio Baddon Adar - Canllaw & 8 Awgrym Syml
Stephen Davis

Os ydych chi'n ystyried rhoi bath adar yn eich iard yna rydych chi'n sicr wedi bod yn meddwl yn barod ble rydych chi'n mynd i'w roi yn eich iard. Os mai dyma'r tro cyntaf i chi, yna rydych chi'n pendroni sut i gael adar i ddefnyddio baddon adar ar ôl i chi ei gael. Yn ôl yr adroddiad hwn gan Labordy Adareg Cornell, y prif allwedd i ddenu adar i'ch baddon adar yw cadw'ch baddon adar yn llawn dŵr glân.

Sut i ddenu adar i faddon adar

Mae sawl peth y gallwch chi ei wneud i helpu i ddenu adar i'ch baddon adar. Gallant chwarae rhan fawr o ran a yw adar yn gweld eich bath adar yn ddeniadol ai peidio. Dyma rai o'r rhain:

1. Cadwch ef yn y cysgod

Mae adar yn defnyddio eich bath adar nid yn unig i lanhau eu hunain ond hefyd i oeri, mae ei gadw yn y cysgod yn cadw'r dŵr yn oerach.

Gweld hefyd: 15 Adar Sy'n Bwyta Adar Eraill

2. Rhowch ychydig o greigiau yn y gwaelod

Mae cadw rhai creigiau yn y gwaelod yn rhoi rhywbeth i'r adar sefyll arno yn y dŵr wrth ymdrochi, a gall ychwanegu amrywiaeth yn nyfnder y dŵr.

Gweld hefyd: Ffynnon Bath Adar Solar DIY (6 Cam HAWDD)

3. Gwnewch yn siŵr bod y dŵr yn y dyfnder cywir

Ar y rhan ddyfnaf ni ddylai fod yn ddyfnach na thua 2 fodfedd. Er mwyn gwneud y bath yn ddeniadol i adar llai a mwy, ceisiwch gael darn dyfnach a rhan fwy bas. Gallwch ogwyddo'ch soser neu ychwanegu creigiau i un ochr i amrywio'r dyfnder.

4. Cadwch eich bath adar yn lân

Gall bath adar ddod yn bert aflanyn gyflym gyda baw, chwilod marw, ac unrhyw bethau eraill ar hap sy'n gwneud eu ffordd i mewn. Mae angen i chi rinsio oddi ar y bath yn rheolaidd a defnyddio sebon os oes angen. Llenwch â dŵr newydd o leiaf unwaith yr wythnos, yn amlach yn yr haf.

5. Cadwch ef yn is i'r ddaear

Mae'n well gan y rhan fwyaf o adar bath adar yn agos at lefel y ddaear fel y byddent yn ei ddarganfod yn naturiol.

6. Dewiswch y maint cywir

Bydd baddon adar mwy yn denu mwy o adar, ond bydd angen mwy o waith cynnal a chadw.

7. Cadw'r dŵr rhag rhewi

Gall buddsoddi mewn gwresogydd baddon adar da gadw'ch tymheredd dŵr wedi'i reoleiddio drwy'r flwyddyn. Isod mae un neu ddau o argymhellion ar Amazon.

  • Gesail Birdbath De-icer Heater
  • API Bath Bird Wedi'i Gynhesu
  • API Bath Adar Wedi'i Gynhesu Gyda Stand

8. Ychwanegu ffynnon

Mae adar yn hoffi symud dŵr ac yn ei chael hi'n fwy demtasiwn i ymweld. Gallwch ychwanegu ffynnon oer ond bydd unrhyw bwmp dŵr dŵr a fydd yn ychwanegu rhywfaint o symudiad yn gwneud hynny. Gallwch hefyd chwilio am ffynhonnau eraill fel dripper neu wiggler dŵr.

Lle y dylech roi bath adar

Y lle gorau i roi eich bath adar yw mewn man cysgodol neu yn rhannol gysgodol o'ch iard. Hefyd gwnewch yn siŵr bod adar yn teimlo'n ddiogel wrth ddod i mewn am dip. Er mwyn sicrhau hyn, rhowch ef mewn man sy'n agos at orchudd fel coed neu lwyni . Bydd hyn yn eu helpu i deimlo'n ddiogel rhag ysglyfaethwyr.

Bydd cadw eich baddon adar yn y cysgod hefyd yn helpu icadwch y dŵr yn oerach. Gan fod adar eisiau oeri yn eich bath adar, nid ydych am iddo deimlo fel twb poeth oherwydd ei fod wedi bod yng ngolau'r haul drwy'r dydd.

Y deunydd gorau ar gyfer bath adar

Mae'n debyg eich bod chi wedi arfer gweld y baddonau adar concrit traddodiadol rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yn y siopau cartref a gardd. Gall y rhain weithio'n iawn ac edrych yn wych mewn iard gefn, ond mae dewisiadau amgen gwell am rai rhesymau.

  • Gall baddonau adar concrit gracio os ydynt yn rhewi
  • Nid dyma'r hawsaf i lanhau
  • Maen nhw'n aml yn rhy ddwfn

Fel rydw i wedi cyffwrdd, mae'n well gan adar gael bath adar yn isel i'r llawr neu hyd yn oed ar lefel y ddaear os yn bosibl. Nid yw hyn bob amser yn bosibl am wahanol resymau ac mae hynny'n ddealladwy. Mae baddon adar plastig dyletswydd trwm yn hawdd i'w lanhau ac ni fydd yn torri os bydd y dŵr yn rhewi. Byddaf yn rhoi pleidlais ar gyfer y bath adar plastig hwn ar Amazon, mae eisoes wedi'i gynhesu a gall sgriwio neu glampio'r dde i'ch dec.

Pa mor ddwfn DYLAI bath adar fod

Cadwch eich aderyn bath yn fas ac yn isel i'r llawr. Meddyliwch am bowlen fas, sef beth yw eich bath adar concrit safonol. Byddwch am iddo fod tua .5 i 1 fodfedd o amgylch yr ymyl yn disgyn i lawr i tua 2 fodfedd ar y mwyaf yn y canol. Ystyriwch hefyd ychwanegu ychydig o greigiau neu dywod i'r gwaelod yn y canol i roi rhywbeth i'r adar sefyll arno wrth iddynt lanhau eu hunain.

Pam mae adar yn defnyddio aderynbaddonau

Nid yn unig y mae adar yn ymdrochi mewn baddonau adar, ond maent hefyd yn yfed ohonynt. Byddant yn eu defnyddio bob dydd i dynnu parasitiaid bach o'u plu a'u cadw'n lân. Yna byddant yn ysglyfaethu eu plu, neu'n eu gorchuddio ag olew amddiffynnol arbennig y mae eu corff yn ei gynhyrchu. Edrychwch ar ein herthygl ar sut i ddarparu dŵr i adar os hoffech ragor o wybodaeth.

Fel y soniais, mae adar hefyd yn yfed o faddonau adar, tua dwywaith y dydd fel arfer. Nid yw adar yn chwysu fel y mae mamaliaid yn ei wneud ac nid oes angen cymaint o ddŵr arnynt. Bydd adar sy'n bwyta pryfed yn cael y rhan fwyaf o'u dŵr o'u bwyd ond bydd angen i adar sy'n bwyta'r hadau adar a ddarparwn iddynt yn bennaf ddod o hyd i ffynonellau dŵr yn rheolaidd. Dyna lle mae baddonau adar yn dod i mewn.

Adar fel ffynhonnau dŵr

>Mae adar yn cael eu denu mewn gwirionedd at ddŵr symudol felly ydy, mae adar yn hoffi ffynhonnau dŵr. Yn sicr nid oes angen ffynnon ddŵr er mwyn denu adar i'ch baddon adar newydd, ond mae'n helpu cryn dipyn. Fe allech chi ychwanegu rhywbeth fel y ffynnon bath adar solar syml hon ar Amazon, neu adeiladu eich baddon adar solar DIY syml eich hun gyda ffynnon gan ddilyn ein cyfarwyddiadau yma.

Yn ogystal, mae mosgitos yn cael eu denu at ddŵr llonydd, ac mae'n ymddangos bod dŵr llonydd yn mynd yn fudr yn gyflymach. Felly os ydych chi'n fodlon gwario ychydig mwy o ddoleri ar ffynnon dda ar gyfer eich baddon adar dyma rai o'r manteision:

  • Mae adar yn cael eu denui ddŵr symudol
  • Mae dŵr symudol yn atal mosgitos rhag bridio ynddo
  • Gellir glanhau baddonau adar â ffynhonnau yn llai aml
  • Mae ffynnon bath adar solar yn rhad

Oes angen baddonau adar ar adar yn y gaeaf?

Yn hollol mae angen baddonau adar ar adar yn y gaeaf, cymaint â gweddill y flwyddyn. Yn y misoedd oer iawn gall fod yn anoddach dod o hyd i ddŵr ac maent yn gwerthfawrogi bath adar gyda dŵr hygyrch ynddo yn fawr. Mae llawer o adar yn cael y mwyafrif o'u dŵr o bryfed, eira, pyllau, neu nentydd a chilfachau. Os oes gan eich iard gefn faddon adar wedi'i gynhesu gallwch ddisgwyl rhywfaint o weithgaredd trwy'r flwyddyn, hyd yn oed yn y gaeaf. Dysgwch fwy am sut mae adar yn goroesi'r gaeaf.

Sut i gadw eich baddon adar rhag rhewi mewn tywydd oer

Mae yna ychydig o ffyrdd i gadw eich bath adar rhag rhewi yn ystod y gaeaf. Mae bath adar wedi'i gynhesu yn un opsiwn, mae dadrewi baddon adar tanddwr yn opsiwn arall.

Mae rhai mathau o faddonau adar yn anoddach eu gaeafu, fel concrit neu seramig. Os byddwch chi'n gadael dŵr ynddynt trwy gydol y flwyddyn heb gymryd y rhagofalon cywir, rydych chi mewn perygl o rewi a chracio neu hyd yn oed dorri'n gyfan gwbl. Dyna pam rydw i'n argymell bath adar plastig da, ewch gam ymhellach a chael un plastig wedi'i gynhesu fel yr un uchod ac rydych chi wedi setio trwy'r flwyddyn.

Casgliad

Yn y diwedd adar jest eisiau baddon adar llawn a glân, os gwnewch chi ei adeiladu fe ddônt.Dylech lanhau eich bath adar gyda'r bibell bob dau ddiwrnod neu pryd bynnag y gwelwch fod ei angen. Os sylwch ar unrhyw algâu yn dechrau ffurfio ar y gwaelod neu os gwelwch chwilod marw yn arnofio ynddo, mae hynny'n ddangosydd da mae'n bryd glanhau. Felly er bod y rhain i gyd yn awgrymiadau gwych ar gyfer denu adar i'ch baddon adar, dim ond awgrymiadau ydyn nhw i helpu felly peidiwch â meddwl gormod!
Stephen Davis
Stephen Davis
Mae Stephen Davis yn wyliwr adar brwd ac yn frwd dros fyd natur. Mae wedi bod yn astudio ymddygiad a chynefin adar ers dros ugain mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn adar iard gefn. Mae Stephen yn credu bod bwydo ac arsylwi adar gwyllt nid yn unig yn hobi pleserus ond hefyd yn ffordd bwysig o gysylltu â natur a chyfrannu at ymdrechion cadwraeth. Mae’n rhannu ei wybodaeth a’i brofiad trwy ei flog, Bwydo Adar ac Awgrymiadau Adar, lle mae’n cynnig cyngor ymarferol ar ddenu adar i’ch iard, adnabod gwahanol rywogaethau, a chreu amgylchedd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Pan nad yw Stephen yn gwylio adar, mae'n mwynhau heicio a gwersylla mewn ardaloedd anghysbell anghysbell.