Pryd Mae Adar yn Ymfudo? (enghreifftiau)

Pryd Mae Adar yn Ymfudo? (enghreifftiau)
Stephen Davis

Mae mudo yn un o ryfeddodau niferus byd yr anifeiliaid. Diffinnir mudo fel symudiad tymhorol o un rhanbarth neu ardal i'r llall . Mae llawer o wahanol fathau o anifeiliaid yn mudo, fodd bynnag mae mudo yn fwyaf enwog yn gysylltiedig ag adar. Mae rhywogaethau adar o bob math a maint yn ymfudo, rhai yn gorchuddio miloedd o filltiroedd a hyd yn oed yn rhychwantu cyfandiroedd. Ond pryd mae adar yn mudo bob blwyddyn?

Mae dwy brif amserlen ar gyfer mudo: cwymp a gwanwyn. Os ydych chi'n byw yng Ngogledd America, efallai eich bod wedi gweld rhai o'r mudo torfol hyn. Mae llawer o bobl yn adnabod (yn ôl golwg a sain!) ffurfiad V gwyddau yn hedfan i'r gogledd neu'r de, yn dibynnu ar y tymor.

Mae'n wir ryfeddod sut mae adar yn gwybod pryd i ddechrau mudo. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymdrin â rhai o'r awgrymiadau sy'n rhoi gwybod i adar ei bod hi'n amser ymfudo a phryd mae'r mudo hyn yn tueddu i ddigwydd.

Pryd mae adar yn mudo?

Fel y soniwyd eisoes, mae dau brif amser o'r flwyddyn pan fydd adar yn mudo: yr hydref a'r gwanwyn. Yn nodweddiadol, bydd adar yn mynd tua'r de yn ystod y cwymp ar gyfer y gaeaf ac i'r gogledd yn ystod misoedd cynhesach y gwanwyn. Yn dibynnu ar y rhywogaeth, bydd rhai adar yn hedfan yn y nos tra bydd eraill yn hedfan trwy'r dydd. Bydd rhai adar yn hedfan drwy'r dydd a'r nos!

Disgyn

Pan fydd y tymheredd yn dechrau oeri, bydd llawer o rywogaethau o adar yn paratoi ar gyfer taith hiri lawr i lle mae'n gynhesach ac yn teithio tua'r de. Yn ystod y gaeaf, gall fod yn anodd iawn i adar ddod o hyd i fwyd a chadw'n gynnes, felly dyna pam y bydd adar yn gwneud y daith cyn i'r gaeaf gyrraedd. Fodd bynnag, nid yw pob aderyn yn mudo, yng Ngogledd America mae yna sawl rhywogaeth sydd wedi addasu'n dda ar gyfer y tymheredd oerach. Efallai y bydd gan yr adar hyn blu gaeafol blewog i gadw'n gynnes.

Mae’n anodd rhoi amserlen bendant o ran pryd mae’r mudo tua’r de ar gyfer y gaeaf yn dechrau oherwydd bod y cwymp yn dechrau’n llawer cynt mewn hinsawdd oerach yn y gogledd. Mewn lleoedd fel Alaska neu Ganada, gall adar ddechrau eu mudo cwympo mor gynnar â diwedd Gorffennaf-dechrau Awst. Efallai y bydd taleithiau sydd i'r de o Ganada ac Alaska yn dechrau gweld mudo unrhyw le rhwng Awst a Hydref fan bellaf.

Mae’r tymheredd yn disgyn, newidiadau yn oriau golau dydd, a’r ffaith bod llai o fwyd ar gael yn anfon neges i adar ddechrau mudo. Mae’r reddf i fudo hefyd wedi’i gwreiddio’n rhannol yng nghyfansoddiad genetig adar mudol.

Gwanwyn

Gyda thymhestloedd cynnes y gwanwyn yn dod, bydd llawer o adar yn cychwyn ar eu taith hir yn ôl i fyny’r gogledd. lle mae'r tymheredd yn ysgafn ac yn ddymunol ar gyfer misoedd yr haf. Mae adar sy'n teithio tua'r de yn ystod y cwymp yn gwneud hynny'n rhannol er mwyn dianc rhag tywydd oerach a chyrraedd ardal lle mae digon o fwyd i'w fwyta, felly unwaith y bydd pethau'n cynhesu eto maen nhw'n galludychwelyd.

Yn union fel y ceir rhai rhywogaethau o adar sy'n frodorol, yn drigolion trwy'r flwyddyn yn hinsawdd y gogledd, mae rhai rhywogaethau sy'n drigolion brodorol i hinsoddau cynhesach yn y de nad ydynt yn mudo yn ystod y gwanwyn.

Gweld hefyd: Symbolaeth Crow (Ystyr a Dehongliadau)

Mewn hinsoddau deheuol lle mae’r tymheredd yn boethach, mae adar fel arfer yn dechrau gwneud eu taith yn ôl i fyny i’r gogledd yn gynt na’r rhai sydd wedi teithio i hinsoddau mwy canolog neu fwyn. Gall y teithiau hyn yn ôl i'r gogledd ddechrau mor gynnar â dechrau mis Mawrth i fis Mai.

Ciwiau amgylcheddol fel tymheredd yn codi ac oriau golau dydd yn mynd yn hirach gadewch i adar wybod ei bod hi'n bryd gwneud y daith i fyny'r gogledd.

Pam mae adar yn mudo?

Ym myd yr anifeiliaid, gellir esbonio’r rhan fwyaf o ymddygiad gan gymhellion fel bwyd a’r ysgogiad greddf i drosglwyddo rhai’ genynnau trwy fridio. Nid yw mudo adar yn wahanol ac mae'n dibynnu'n fawr ar y ddau gymhelliant sylfaenol hyn.

Bwyd

Ar gyfer adar sydd fel arfer yn byw mewn hinsoddau gogleddol oerach, gall bwyd ddod yn brin iawn yn ystod misoedd y gaeaf. Yn nodweddiadol, ni all adar sy’n bwyta neithdar neu bryfed ddod o hyd i’r bwyd sydd ei angen arnynt unwaith y daw’r gaeaf ac mae angen iddynt deithio i’r de lle mae digonedd o bryfed i’w bwyta a phlanhigion i yfed neithdar ohonynt.

Yna, pan fydd y tymheredd yn dechrau codi, mae poblogaethau pryfed yn dechrau cynyddu i'r gogledd, mewn pryd i adar mudol ddychwelyd i wledd. Tymheredd cynhesach i mewnmae'r haf hefyd yn golygu y bydd planhigion yn blodeuo sy'n bwysig i adar sy'n dibynnu ar neithdar am ffynhonnell fwyd.

Bridio

Mae trosglwyddo'ch genynnau trwy fridio ac atgenhedlu yn reddf hollol yn y byd anifeiliaid. Mae bridio yn gofyn am adnoddau fel bwyd ar gyfer egni a lleoedd i nythu gyda'r amodau gorau posibl. Yn fwyaf cyffredin, bydd adar yn mudo i fyny i'r gogledd yn ystod y gwanwyn i fridio. Yn y gwanwyn, mae pethau'n dechrau cynhesu ac mae ffynonellau bwyd yn fwy toreithiog. Mae hyn yn hanfodol i wneud yn siŵr bod adar yn ddigon iach ac yn ddigon ffit i fridio.

Mae hyn hefyd yn golygu y bydd digon o fwyd i fwydo'r deor pan fydd yr adar bach yn dod allan o'u nyth. Yn y rhanbarthau gogleddol, mae'r oriau golau dydd yn hirach yn yr haf ac felly'n rhoi mwy o amser i rieni chwilota am fwyd a bwydo eu babanod.

Pa mor hir mae adar yn mudo?

Mae faint o amser mae'n ei gymryd i adar fynd o bwynt a i bwynt b yn ystod ymfudiad yn amrywio rhwng rhywogaethau. Efallai y bydd rhai rhywogaethau'n gallu hedfan yn hirach ac yn gyflymach, gan wneud yr amser mae'n ei gymryd yn fyrrach. Yn ogystal, efallai na fydd angen i rai adar deithio mor bell, gan leihau amseroedd mudo.

Dyma rai enghreifftiau o rai adar mudol y gallech fod yn eu hadnabod:

  • Tylluan yr Eira : Nid yw’r rhan fwyaf o dylluanod yn mudo, ond bydd Tylluanod Eira yn mudo’n dymhorol lle maent yn hedfan i'r de o ogledd Canada i dreulio eu gaeafau yn ygogledd Taleithiau Unedig. Nid oes llawer yn hysbys am ymfudiad Tylluanod yr Eira, ond mae gwyddonwyr yn meddwl y gall Tylluanod yr Eira deithio hyd at 900+ milltir (un ffordd) er nad yw cyfraddau mudo yn hysbys.
  • Canada Goose : Mae Gwyddau Canada yn gallu hedfan pellteroedd anhygoel mewn un diwrnod - hyd at 1,500 o filltiroedd os yw'r amodau'n iawn. Mae mudo Gwyddau Canada yn 2,000-3,000 o filltiroedd (un ffordd) a gallant gymryd ychydig ddyddiau yn unig.
  • Robin Americanaidd : Mae Robiniaid Americanaidd yn cael eu hystyried yn “fudwyr araf” ac yn nodweddiadol yn gwneud taith 3,000 milltir (un ffordd) dros gyfnod o 12 wythnos.
  • Hebog Tramor: Nid yw pob Hebog Tramor yn mudo, ond gall y rhai sy'n gwneud hynny deithio pellteroedd anhygoel. Mae Hebogiaid Tramor yn mudo hyd at 8,000 o filltiroedd (un ffordd) dros gyfnod o 9-10 wythnos. Dyma rai ffeithiau mwy diddorol am Hebogiaid Tramor.
  • Aderyn y gyddfgoch: Am mor fach ag ydyn nhw, mae Hummingbirds Rhuddfron yn gallu teithio pellteroedd mawr. Mae'n bosibl y bydd Adar Humming- gyddfgoch yn mudo dros 1,200 milltir dros (un ffordd) am gyfnod o 1-4 wythnos.
Efallai yr hoffech chi:
  • Ffeithiau Hummingbird, Mythau, Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin ymfudo adar?

Ydy adar yn stopio am egwyl tra yn mudo?

Ie, yn ystod mudo bydd adar yn cymryd seibiant mewn safleoedd “stopio”. Mae safleoedd aros dros dro yn caniatáu i adar orffwys, bwyta a pharatoi ar gyfer cymal nesaf y daith.

Sut mae adar yn mudo hebddyntmynd ar goll?

Mae gan adar, fel llawer o fathau eraill o anifeiliaid, alluoedd synhwyraidd arbennig sy'n eu helpu i lywio. Gall adar fordwyo gan ddefnyddio meysydd magnetig, olrhain lleoliad yr haul, neu hyd yn oed ddefnyddio sêr i ganfod eu ffordd wrth fudo.

Ydy adar byth yn mynd ar goll?

Yn yr amodau cywir, bydd adar yn cyrraedd eu cyrchfan heb unrhyw broblem. Fodd bynnag, os bydd adar yn rhedeg i mewn i dywydd gwael neu storm gallant gael eu chwythu oddi ar y cwrs, nad yw fel arfer yn dod i ben yn dda iddynt.

Sut mae adar yn dod o hyd i’w ffordd yn ôl i’r un lle?

Unwaith y bydd adar yn dechrau dod yn agos at eu cartrefi, maent yn defnyddio ciwiau gweledol ac arogleuon cyfarwydd i wneud yn siŵr eu bod 'ar y trywydd iawn. Mae anifeiliaid yn defnyddio eu synhwyrau yn llawer gwahanol i fodau dynol a bron yn eu defnyddio i greu mapiau yn eu pen.

Ydy colibryn yn dod yn ôl i'r un lle bob blwyddyn?

Ydy, Mae'n hysbys bod colibryn yn dychwelyd at yr un porthwyr colibryn yn iardiau pobl flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Pam nad yw rhai adar yn mudo?

Efallai na fydd rhai adar yn mudo oherwydd nad oes rhaid iddynt wneud hynny. Mae rhai adar mewn hinsawdd oerach wedi addasu i’w lyncu drwy’r gaeaf drwy fwyta’r hyn sydd ar gael iddynt, fel pryfed sy’n byw o dan risgl coed. Byddant hefyd yn tewhau hadau llawn protein. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn bwydo'r aderyn yn eich porthwyr digon o siwtiau yn ystod y gaeaf!

5>Gwnewch adar bachmudo?

Ie, adar o bob maint yn mudo. Mae hyd yn oed Adar Humming yn mudo, sef rhai o adar lleiaf y byd!

Ydy unrhyw adar yn hedfan i'r gogledd am y gaeaf?

Yn nodweddiadol, mae adar yn hedfan tua'r de am y gaeaf . Fodd bynnag, gall adar sy'n byw yn hemisffer y de lle mae tymhorau'n troi yn eu hanfod hedfan i'r gogledd i gyrraedd tymheredd cynhesach yn ystod misoedd y gaeaf,

Ydy adar sy'n hedfan yn unig yn mudo?

Gweld hefyd: Adar Gleision Gwryw vs Benyw (3 phrif wahaniaeth)

Na, nid yw gallu hedfan yn ofyniad ar gyfer mudo. Mae adar fel Emus a Phengwiniaid yn mudo ar droed neu drwy nofio.

Casgliad

Does dim dwywaith bod adar yn gallu gwneud rhai pethau eithaf anhygoel sy’n herio pob rhesymeg i bob golwg. Er enghraifft, trwy edrych ar Hummingbird ni fyddech byth yn dychmygu y byddent yn gallu teithio cannoedd o filltiroedd mewn cyfnod byr o amser! Mae mudo yn hanfodol i oroesiad llawer o rywogaethau o adar ac mae cymaint i'w ddysgu o hyd.
Stephen Davis
Stephen Davis
Mae Stephen Davis yn wyliwr adar brwd ac yn frwd dros fyd natur. Mae wedi bod yn astudio ymddygiad a chynefin adar ers dros ugain mlynedd ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn adar iard gefn. Mae Stephen yn credu bod bwydo ac arsylwi adar gwyllt nid yn unig yn hobi pleserus ond hefyd yn ffordd bwysig o gysylltu â natur a chyfrannu at ymdrechion cadwraeth. Mae’n rhannu ei wybodaeth a’i brofiad trwy ei flog, Bwydo Adar ac Awgrymiadau Adar, lle mae’n cynnig cyngor ymarferol ar ddenu adar i’ch iard, adnabod gwahanol rywogaethau, a chreu amgylchedd sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Pan nad yw Stephen yn gwylio adar, mae'n mwynhau heicio a gwersylla mewn ardaloedd anghysbell anghysbell.